STATUT DRUŠTVA

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih je Ustanovni zbor društva dne 14. 6. 2018 sprejel sklep o ustanovitvi Društva ljubiteljev osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje:

in v ta namen sledeči:

S T A T U T

Društva ljubiteljev osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje

  1. člen

Društvo ljubiteljev osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje je prostovoljno, samostojno in nestrankarsko združenje državljanov Republike Slovenije, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese in želje na področju glasbe, plesa, umetniških prireditev, festivalov, koncertov in delavnic, fotografiranja in snemanja ter s tem prispeva k bogatenju umetniškega in kulturnega življenja v svojem širšem in ožjem okolju, predvsem pa na področju druženja in ustvarjanja vezi vseh bivših in sedanjih učencev ter zaposlenih osnovne šole Draga Kobala Maribor in podružnice Brezje.

Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih javnosti dela.

 

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri Upravni enoti Maribor.

Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

 

 1. člen

Ime društva je: Društva ljubiteljev osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje

Sedež društva: v Mariboru

Skrajšano ime društva je: Društvo KOBALOVCI

 

 1. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko.

 

 1. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane društvo obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, preko sredstev javnega obveščanja, preko društvenega strokovnega glasila, oglasne deske, spletne strani in družbenih omrežij.

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, preko spletnih strani in družbenih omrežij, na svoje seje in različna srečanja vabi zainteresirane posameznike ter predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za ugotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

 1. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo na podobnem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo prav tako lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

 1. člen

Namen in cilji društva so:

 • dvigniti prepoznavnost osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje
 • pomagati pri razvoju osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje
 • druženje bivših in sedanjih zaposlenih
 • druženje bivših in sedanjih učencev
 • prizadevanje članov društva za strokovno izpopolnjevanje
 • sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja društev
 • sodelovanje z institucijami in organizacijami, ki se strokovno ukvarjajo vzgojo in izobraževanjem
 • vpliv pri oblikovanju predpisov na področju družbene odgovornosti
 • širjenje znanj s področja urejanja, promoviranja in populariziranja družbene odgovornosti preko sredstev javnega obveščanja, strokovne literature, predavanj, posvetov, tečajev, seminarjev in ekskurzij

Namene in cilje društvo dosega predvsem s tem, da:

 • izvaja humanitarno dejavnost
 • organiziranje kulturno umetniških prireditev, razstav in gostovanj s področja športa, plesa in glasbe
 • izvaja založniško dejavnost s področja družbene odgovornosti (društveni letaki, brošure)
 • sodelovanje pri oblikovanju predpisov na področju družbene odgovornosti
 • organizira predavanja, ekskurzije, seminarje in posvete za člane društva
 • povezovanje s sorodnimi društvi in organizacijami
 • pobira prostovoljne prispevke
 • organizira nepridobitne dogodke
 • na vseh področjih sodeluje z OŠ DKs podružnico Brezje
 • organizira športne in rekreativne prireditve
 • organizira kulturne dejavnosti
 • organizira družbeno koristne dejavnosti pomembne za lokalno okolje
 • pomaga pri organiziranju in izvajanju šolskega bazarja ter ostalih šolskih prireditvah

Nameni in cilj so namenjeni članom društva. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Društvo za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in nalogami društva v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje, in sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti:

 • P85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (iz področja delovanja društva);
 • N77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup (društvena oprema);
 • M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (za sponzorje);
 • J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike (iz področja delovanja društva);
 • R93.190 – Druge športne dejavnosti (organizacija športnih prireditev, promocija športnih objektov)
 • I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi (v skladu s pozitivno zakonodajo)
 • I56.300 – Strežba pijač (v skladu s pozitivno zakonodajo)
 • N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (iz področja delovanja društva);
 • P85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na kulture in umetnosti (iz področja delovanja društva);
 • G47.782 – Trgovina na drobno v specializiranih  prodajalnah z umetniškimi izdelki (društveni izdelki);
 • G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (društveni izdelki);
 • G47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (iz področja delovanja društva);
 • R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (iz področja delovanja društva);
 • J63.990 – Drugo informiranje (iz področja delovanja društva);
 • R92.002 – Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (v skladu s pozitivno zakonodajo);
 • N79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (organizacijo raznih izletov in  športnih programov za člane društva);
 • J63.120 – Obratovanje spletnih portalov (za sponzorje in donatorje)
 • R93.120 – Dejavnost športnih klubov (iz področja delovanja društva);
 • R93.190 – Druge športne dejavnosti (iz področja delovanja društva);
 • G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (spletna trgovina društvenih izdelkov).

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Društvo mora prihodke, ki jih ustvari z izvajanjem pridobitne dejavnosti, v celoti porabiti za doseganje namenov in osnovnih nalog društva, v skladu s pravili.

 

 1. člen

Član društva lahko postane vsak, ki je ljubitelj osnovne šole Draga Kobala Maribor s podružnico Brezje in, ki podpiše pristopno izjavo. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Vse osebe, ki želijo postati člani društva, morajo predsedniku predložiti pisno pristopno izjavo, v kateri izrazijo željo postati član društva in se zavezujejo, da bodo delovali v skladu s statutom društva in bodo redno plačevali članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Člane sprejema upravni odbor društva, in sicer izključno z večino prisotnih.

Društvo ima redne in častne člane, pri čemer častni član, ki ni član društva nima pravice voliti in biti voljen v organe kluba.

 

 1. člen

Pravice članov društva so, da:

 • volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
 • uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem.
 •  
 1. člen

Dolžnosti članov društva so, da:

 • spoštujejo statut in druge akte ter sklepe društva,
 • aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
 • dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog
 • prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane društva,
 • varujejo ugled društva.
 •  
 1. člen

Članstvo člana v društvu preneha:

 • s prostovoljnih izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno obvestilo o izstopu.

Člana društva lahko upravni odbor črta kot člana, če ta kljub opominu ne poravna članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča upravni odbor s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga društvo sprejme v roku 1 leta od ustanovitve društva.

Izključeni član se lahko pritoži na občni zbor kot na drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči.

 

 1. člen

Organi društva so:

 • Občni zbor
 • Upravni odbor
 •  
 1. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.

Izredni občni odbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

 

 1. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, po preteku tega časa pa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot 1/10 članov, sklepi pa so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.

Glasovanje je javno. Člani pa se lahko z več kot polovico glasov vseh prisotnih na samem zasedanju odločijo za tajno glasovanje.

 

 1. člen

Naloge občnega zbora so, da:

 • sklepa o dnevnem redu,
 • sprejema in spreminja statut ter druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • odloča o višini članarine,
 • voli zastopnika društva in ostale člane upravnega odbora,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugim sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, kot drugostopenjski organ,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o prenehanju društva
 • opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

Posamezni predlogi za razpravo morali biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

 

 1. člen

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 5 članov in ga sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik in izvoljen član. Mandat članov je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.

Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno.

 

 1. člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in letno poročilo,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži občni zbor.
 
 1. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

 

 1. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

 1. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

V primeru odsotnosti predsednika njegove naloge opravlja podpredsednik. Podpredsednik zastopa predsednika po njegovem pooblastilu, do preklica.

Mandat predsednika in podpredsednika je 4 leta in sta lahko ponovno izvoljena.

 

 1. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

 1. člen

Viri dohodkov

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svojega dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

 

 1. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in ga mora društvo sprejeti  v roku 1 leta od ustanovitve društva.

Društvo ima svoj transakcijski račun  pri poslovni banki.

 

 1. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega prava.

 

 1. člen

Društvo ima nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

 1. člen

Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspeh društva. Naziv častnega člana društva podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.

 

 1. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

 1. člen

Društvo lahko preneha:

V primeru prenehanja društva, preide premoženje društva na sorodno društvo ali na lokalno skupnost, proračunska  sredstva pa se vrnejo proračunu.

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 14. 6. 2018 in velja takoj, ko ga potrdi ustanovni zbor.

V Mariboru, 14. 6. 2018

Predsednik društva:

Tomaž Majcen